annikaeclund_23531-211x300Mitt namn är Annika Eclund och jag bor i Sveriges möbelcentrum Tibro. Jag är mamma till tre vuxna barn och SO-lärare. Mitt engagemang inom politiken började 1998 och 2010 blev jag invald i riksdagen. Här kan du läsa mer om frågor som jag brinner för och vad jag vill kämpa för under nästa mandatperiod i riksdagen.

Mina viktigaste frågor

• Mer flexibilitet och mångfald inom barnomsorgen
• Utveckla och marknadsföra barnomsorgspengen
• Föräldrar ska få bestämma fritt över hur föräldraledigheten delas upp
• Satsa på familjerådgivning
• Minska barngruppernas storlek i förskolan
• Inför VAF-dagar (vård av förälder vid sjukdom eller läkarbesök)
• Fler vuxna i skolan genom konceptet klassmorfar och unga rastvakter
• Inför ett speciallärarlyft för att fler elever ska få hjälp av lärare med rätt kompetens
• Inför en elevhälsogaranti som ger elever rätt att få kontakt med elevhälsan inom ett dygn
• Mer fysisk aktivitet i skolan
• Fler lärarledda undervisningstimmar med fokus på läsning

En familjepolitik för hela livet

Familjepolitiken är det som gjort att jag valt att lägga min röst, min tid och mitt engagemang på Kristdemokraterna. Barn har behov av närvarande vuxna och familjen är den viktigaste gemenskapen för oss människor. Möjligheten för föräldrar att vara tillsammans med sina små barn är viktig, men även tonårsbarn behöver tid med vuxna. Att kunna åldras med värdighet är också familjepolitik för mig. Självklart ska äldre få välja omsorg utifrån sina egna önskemål och behov. De viktigaste besluten i en människas liv ska ligga hos den som det berör, oavsett om det handlar om val av barnomsorg, äldreomsorg eller vem av föräldrarna som ska vara hemma under föräldraledigheten. Jag jobbar för att familjen ska få större fritid och mer tid tillsammans.

Familjepolitiken ska omfatta hela livet.

En skola som ser varje barn

Varje elev ska få stöd att nå sin fulla potential. Jag brinner för de barn som är i behov av särskilt stöd men som inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Elever är lika mycket värda men olika och unika, det behövs olika lösningar när det kommer till vilken undervisningsmetod som passar bäst. Framför allt behövs fler utbildade speciallärare för att garantera att eleverna blir undervisade av lärare med rätt kompetens. Jag vill satsa på ett speciallärarlyft för att stimulera fler lärare att vidareutbilda sig till speciallärare.

Allt för många barn och unga mår dåligt. Skolans elevhälsoarbete är viktigt och ska vara lätt för eleverna att nå om det behöver hjälp eller stöd. Jag vill satsa mer på elevhälsan och införa en elevhälsogaranti för att elever ska få kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Det behövs också fler trygga vuxna i skolmiljön för att motverka mobbning och trakasserier. För att stärka den psykiska och fysiska hälsan och förbättra skolresultaten vill Kristdemokraterna införa mer idrott i grundskolan.

Analysen av de senaste PISA-mätningarna pekar på att den främsta orsaken till de sjunkande skolresultaten är att elever lämnats för mycket åt sitt eget lärande. Lärare ska inte reduceras till handledare utan vara den som leder lektionen. Lärare behöver ges bättre förutsättningar att fokusera på undervisningen, därför vill jag rensa och avlasta lärarnas i deras omfattande uppgifter. Lärare ska främst ägna sig åt att planera, genomföra och utvärdera undervisningen.

Läraryrkets status måste höjas. Lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat. Skickliga lärare ska ha en god löneutveckling. Jag menar att det behövs högre betygskrav och lämplighetsprov för att antas till lärarutbildningen.

Det oroväckande att svenska elevers läsförståelse har försämrats i kunskapsmätningarna. Att kunna läsa och att erövra språket är en fråga om att kunna delta i ett demokratiskt samhälle och dessutom ligger läsning till grund för all annan inlärning. Jag vill utöka antalet lärarledda undervisningstimmar i svenska med fokus på just läsning.

Att få åldras med värdighet

Jag drömmer om ett samhälle som behandlar människor med respekt och värdighet under hela livet. Att åldras med värdighet betyder för mig att få god omvårdnad, meningsfull sysselsättning, äta god mat, att ha tillgång till ett socialt liv. Att bli äldre handlar inte bara om att behöva vård och omsorg utan det handlar även om det friska åldrandet. Äldre är en resurs för samhället att ta tillvara på. När man har fyllt 65 år ska man inte förbises i olika sammanhang. Attityden mot äldre i samhället behöver förbättras.

Våra nya svenskar

Varje människa är unik och har ett okränkbart värde. Kristdemokraternas människosyn begränsas inte till det egna landet eller de egna landsmännen, nej den omfattar alla människor överallt. Vi kan aldrig välja egoism framför solidaritet. Jag vill jobba för att våra nya svenskar ska integreras snabbt i det svenska samhället genom möjlighet till bostad, språkundervisning, validering och arbete.